Er blijkt grote onrust onder veel inwoners van onze gemeente te zijn over de nieuwe manier van inzamelen van restafval. De gemeenteraad heeft in het voorjaar – zonder de burgers daarbij om hun mening te vragen – in meerderheid gekozen voor een systeem waarbij de inwoners zelf hun restafval weg moeten brengen naar ondergrondse containers. De ‘grijze restafvalkliko’ verdwijnt hiermee. Dit systeem wordt ook wel  ‘omgekeerd inzamelen’ genoemd.

Inmiddels hebben al 1.000 inwoners de petitie van Ben Steijns uit Molenschot tegen deze ondergrondse containers getekend. De verantwoordelijke wethouder (Arianne Zwarts, Gemeentebelangen) wil het plan toch doordrukken. Dit ondanks het feit dat er een beter alternatief is, dat veel handiger is voor de burgers en ongeveer hetzelfde scheidingseffect heeft, maar dat veel minder kost.

Onvoldoende draagvlak

D66 is voor  het principe van duurzaamheid en daarbij past het zo goed mogelijk (her)gebruiken van afval. Maar D66 vindt ook dat het ontbrekende draagvlak onder de inwoners  reden is om niet halsstarrig vast te houden aan het plan van omgekeerd inzamelen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 november werd een voorstel van de VVD behandeld dat het gemeentebestuur opriep om de voorbereidingen voor het omgekeerd inzamelen te stoppen en éérst eens het gesprek met de inwoners aan te gaan. Helaas verwierp een raadsmeerderheid van Kern ’75, Gemeentebelangen, CDA en PvdA deze motie. D66 Gilze en Rijen steunt het voorstel echter wél en wil ook eerst het overleg met de inwoners aangaan omtrent het toekomstig inzamelen van ons restafval.

Niet klantvriendelijk

Er zijn diverse redenen om op dit moment het ‘omgekeerd inzamelen’ bij het grof vuil te zetten.

  1. Er is amper draagvlak onder de bevolking. Sommigen maakt het niet uit, maar velen hebben er last van als ze met een zware afvalzak naar zo’n container, die wel 250 meter verder kan staan, moeten sjouwen. Denk aan ouderen en hen die moeilijk ter been zijn of geen zware zakken mogen tillen.
  2. Velen zijn, terecht, bang voor de overlast die gaat ontstaan rondom deze containers. Ook al zegt de gemeente dat daar op wordt toegezien. Bij andere gemeenten is dit probleem echter wel bekend.
  3. Het levert maar weinig scheidingsvoordeel Uit een rapport, dat ten grondslag ligt aan het gemeentelijk voorstel, staat dat op deze manier het restafval kan dalen naar 96 kilogram per inwoner per jaar. Met een goedkoper en minder ingrijpend plan (zie hierna) kan echter bijna hetzelfde effect worden bereikt.
  4. Daarnaast gaan ook de personeels- en vervoerskosten flink stijgen. Naast het nieuwe systeem, blijft het oude systeem met grijze kliko’s van kracht voor het buitengebied. Dat betekent dat er 2 soorten inzameling met verschillende vrachtwagens in stand moet blijven. De kosten daarvan heeft de gemeente nog niet in beeld, maar dat gaat de burger al gauw vele tientjes per jaar méér kosten. Bovendien maakt het extra handhaven en weghalen van bijgeplaatst afval bij de containers het ‘omgekeerd inzamelen’ extra duur.

Het ‘omgekeerd inzamelen’ is dus geen klantvriendelijk en geen goedkoop systeem.

Simpeler en goedkopere manier

En dat terwijl er een veel simpelere manier is, namelijk  de grijze kliko niet eens in de 2 weken, maar eens in de 4 weken ophalen. Dit leidt ook tot een forse daling van restafval, namelijk 100 kilogram per inwoner per jaar. Maar daarvoor zijn geen dure investeringen in containers nodig, en kost zelf minder dan het huidige inzamelsysteem.

Dar komt nog bij dat inmiddels bekend is dat er nieuwe afvalverwerkingsmachines op een veel betere manier afval kunnens scheiden dan voorheen. Dat betekent dat nascheiding langzamerhand de bronscheiding (voor diverse soorten afval) gaat vervangen. Het gemeentelijk rapport heeft met deze nieuwste ontwikkeling nog geen rekening gehouden. Daardoor is het 9invetsreren in dure ondergrondse afvalcontainers nog minder interessant geworden.

D66 roept het gemeentebestuur daarom op om opnieuw naar het inzamelingssysteem te kijken, maar dan wel samen met de burgers!

De geplande inspraaksessies met de inwoners moeten dus niet over de uitwerking van het door het college gewenste systeem van ‘omgekeerd inzamelen’ gaan, maar over de beste manier van afval inzamelen, die duurzaam en toekomstbestendig is, en tegelijkertijd klantvriendelijk en doelmatig (dus liefst zo goedkoop mogelijk).