De afgelopen jaren heeft Gilze en Rijen veel investeringen gedaan. Daardoor zijn de reserves en het weerstandsvermogen gedaald. Tegelijkertijd levert het Rijk structureel te weinig middelen voor de taken in het sociaal domein. Hierdoor dreigt de komende jaren een aanhoudend tekort op de begroting. Om een gezonde financiële positie op de korte en de lange termijn te waarborgen, maakt het college van Gilze en Rijen duidelijke keuzes voor de komende jaren. Met de voorgestelde maatregelen wordt bezuinigd, maar zeker ook vernieuwd en geïnvesteerd. Het college kiest tevens voor het verhogen van lokale tarieven, echter zodanig dat Gilze en Rijen een van de goedkoopste gemeenten van Nederland blijft.

 Wethouder David Vermorken van Financiën: “We vinden het belangrijk de vele positieve zaken in onze dorpen te behouden, nog verder te versterken en ook te blijven werken aan verbeteringen. Een hoog niveau van wonen, leven en werken tegen zo laag mogelijke gemeentelijke lasten is een positie die het college ook in de toekomst nastreeft. We kiezen vanuit deze ambitie voor bezuinigen, voor duurzaam investeren in de kracht van onze dorpen en haar inwoners en voor een noodzakelijke verhoging van de lokale lasten.”

Ambities

Het coalitieprogramma “Grote opgaven, breed draagvlak” is leidend geweest bij deze eerste perspectiefnota van het in mei 2019 gestarte college. “De ambities van Gilze en Rijen zijn en blijven groot”, vertelt de wethouder. “Denk bijvoorbeeld aan de plannen op gebied van duurzaamheid, de aanpak van onze wijken, het vestigingsklimaat in onze gemeente en natuurlijk de verbeteringen van de spoorzone in Rijen. Aan de andere kant hebben we te maken met de uitgaven binnen het sociaal domein die al sinds de decentralisatie in 2015 structureel hoger zijn dan de rijksgelden die we hiervoor ontvangen. Ook hebben wij de afgelopen jaren bijna alle scholen vernieuwd of gerenoveerd en hebben we een prachtig sportcomplex Den Butter in gebruik genomen. De vele mooie projecten in combinatie met de opgaven in met name het sociaal domein hebben de afgelopen jaren sterk hun weerslag gehad op onze reserves en ons weerstandsvermogen.”

Slimmer, efficiënter en reëler

Het college nam de afgelopen maanden de kosten, werkzaamheden, taken en plannen scherp onder de loep. Vermorken: “We stellen voor taken niet of anders uit te voeren, zodat we besparen of voorkomen dat kosten verder oplopen. Ook blijven we kritisch kijken naar manieren om efficiënter en slimmer te werken. Daarbij hebben we ook gekozen voor het reëler begroten van de posten in onze begroting. Dit leidt tot meer ruimte in de exploitatiebegroting. Ook brengen we de representatiekosten van de gemeente terug met 10%.”

Duurzaam investeren

Een voorbeeld van een investering is bijvoorbeeld is dat het college voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en sportparken in 2020 twintigduizend en vanaf 2021 vijftigduizend euro extra per jaar beschikbaar stelt. Daarnaast gaat het college de komende jaren straten duurzaam en klimaatadaptief inrichten. Hiervoor zijn de eerste middelen opgenomen in deze perspectiefnota.

Subsidies verenigingen handhaven

“Het verenigingsleven speelt een belangrijke rol in onze lokale gemeenschap. Ondanks de financiële positie van de gemeenten, is het ons gelukt om de subsidies voor verenigingen te behouden en de tarieven voor sportaccommodaties, op de inflatie na, gelijk te laten blijven”, aldus Vermorken.

Stijging lokale woonlasten

Daarnaast hield het college de lokale woonlasten kritisch tegen het licht. Dit betekent dat voor een gemiddeld huishouden de voorgestelde tarieven in 2020 per saldo stijgen met € 61,00 (11,92%). De voorgestelde stijging komt als volgt tot stand: enerzijds verlaagt het college het tarief voor de rioolheffing met 20% (-/- € 26,50) en anderzijds gaat het vastrecht voor de afvalstoffenheffing met € 66,00 omhoog. “Dit is nodig om de stijgende kosten voor afvalinzameling te kunnen dekken. Zo zijn de volumes voor de stromen die gratis worden opgehaald gestegen, terwijl de kosten voor de verwerking en de rijksbelasting ook toegenomen zijn. Tegelijkertijd wordt er steeds minder restafval aangeboden. Door dit betere scheidingsgedrag dalen de variabele lasten voor afvalinzameling met € 21,50”, aldus wethouder Vermorken. Voor de OZB gaat het college uit van een eenmalige stijging van 14,9% boven de trend. Door de toeristenbelasting ook te verhogen, betalen ook de bezoekers aan onze gemeente mee aan de voorzieningen en kunnen we de lasten voor onze inwoners beperken.

Goedkoopste gemeenten

Met de voorgestelde tarieven verwacht het college dat Gilze en Rijen een van de goedkoopste gemeenten van Nederland blijft. Vermorken: “Dit nog los van het feit dat ook andere gemeenten hun tarieven vermoedelijk nog gaan verhogen. We voldoen hiermee ruim aan de doelstelling vanuit het coalitieprogramma om te behoren tot de 20% (top 70) goedkoopste gemeenten van Nederland. Tegelijkertijd kunnen we duurzaam blijven investeren in onze mooie gemeente en de grote opgaven die we de komende jaren hebben.”