Geachte mevrouw, heer,

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad, te houden op maandag 4 november 2019, aanvang 16.30 uur, in de raadzaal in het gemeentehuis in Rijen. Hoogachtend,

De voorzitter van de gemeenteraad,

dr. A.J.W. Boelhouwer

ONTWERP-AGENDA

1. Opening.

2. Vaststellen agenda.

3. Spreekrecht.

4. Begroting 2020; tweede termijn raadsfracties.

– 16.40 tot 18.00 uur: 12 minuten (maximaal) spreektijd voor elke fractie inclusief indienen van amendementen en moties

– 18.05 tot 19.15 uur: 10 minuten voor elke fractie om andere fracties te bevragen c.q. om te reageren op de inbreng van andere fracties

schorsing van 19.15 tot 20.30 uur (voor maaltijd en voor beraad college naar aanleiding van inbreng fracties)

 5. Begroting 2020; beantwoording door burgemeester en wethouders.

– 20.30 tot 21.20 uur: 10 minuten (maximaal) voor elke portefeuillehouder (met de afspraak – zoals voorgaande jaren – om slechts zeer beperkt te interrumperen)

schorsing tot 21.35 uur (voor nader beraad over het indienen van nieuwe amendementen/ moties c.q. over het handhaven/wijzigen van eerder ingediende amendementen/moties)

6. Behandeling van de ingediende amendementen m.b.t. de programmabegroting 2020.

7. Raadsvoorstel inzake het vaststellen van de programmabegroting 2020 + behandeling van de ingediende moties m.b.t. de programmabegroting 2020.

8. Raadsvoorstel inzake de tweede tussentijdse rapportage 2019.

9. Raadsvoorstel inzake het vaststellen van het bestemmingsplan “Alphensebaan 70, Gilze”.

10. Raadsvoorstel inzake het vaststellen van begrotingwijzigingen.

11. Sluiting.