Rijk, provincie, ProRail en gemeente werken in het programma spoorzone Rijen samen om knelpunten op en rondom het spoor in Rijen op te lossen. Maatregelen zijn broodnodig, omdat er in de komende jaren meer en meer treinen gaan rijden. We willen een stationsomgeving ontwikkelen waar het goed en veilig wonen, werken en reizen is. Met een veilige, ongehinderde oversteek van het spoor, een aantrekkelijk gebied, nieuwe perrons en geluidswerende maatregelen. Maar ook een frisse, groene en moderne uitstraling van de stationsomgeving die past binnen de dorpskern Rijen.

Alles is erop gericht om eind dit jaar met een duidelijke opdracht en een vastgesteld bestemmingsplan de vernieuwing van de stationsomgeving Rijen te vervolgen. Burgemeester en wethouders hebben vier stappen vastgesteld om hieraan te werken.

Zorgvuldige aanpak
Wethouder Merijn Scheifes: “We kiezen voor een zorgvuldige aanpak waarbij we in een logische volgorde in vier stappen thema’s onderzoeken en uitwerken, op basis waarvan we samen met onze partners besluiten kunnen nemen. In die aanpak staan voor het college centraal een veilige fiets- en voetgangers onderdoorgang en de brandweerzorg voor Rijen Zuid. Omdat we praten over een belangrijke meerjareninvestering door Rijk, provincie en gemeente onderzoeken we welke toekomstige ontwikkelingen hierop van invloed zijn. Denk daarbij aan de ontwikkeling van het treinverkeer en de toekomst van de brandweerzorg in de regio.”

Vier stappen
Achtereenvolgens is het de bedoeling om duidelijkheid te scheppen over de verdere planontwikkeling, de toekomstige brandweerzorg voor Rijen Zuid, de projectorganisatie en -financiering en de afronding van het bestemmingsplan.

Duidelijkheid scheppen over de verdere planontwikkeling
Een veilige onderdoorgang voor langzaam verkeer staat centraal. Er zijn meerdere ontwerpmogelijkheden. Deze worden nader uitgewerkt. In de komende periode wordt verkend welke variant de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft. Hierbij wordt gekeken naar de optimale breedte van de onderdoorgang, gekoppeld aan hellingshoek en inpassing voor de omgeving.

Duidelijkheid scheppen over de toekomstige brandweerzorg voor Rijen Zuid
Een onderdoorgang voor langzaam verkeer brengt met zich mee dat de brandweer een andere weg moet vinden naar Rijen Zuid. We onderzoeken hoe de brandweerzorg van Rijen Zuid straks gewaarborgd blijft. Eerdere onderzoeken vormen de basis om dit verder uit te werken.

Afspraken maken over projectinrichting en -financiering
De gemeente is in gesprek met haar partners Rijk, provincie en ProRail over de totale kosten van het project. Een extern bureau is gevraagd om de financiën en met name de kostenverdeling te onderzoeken, na te gaan of de projectopdracht goed is beschreven, risico’s in voldoende mate zijn onderkend en voorzien zijn van een financiële risicodekking. Ook moet duidelijk zijn wat voor onderdoorgang er komt. De uitkomsten moeten zorgen voor toekomstvaste afspraken over de financiën, de projectaansturing en het toezicht op de voortgang van het programma Spoorzone. Het streven is om in het najaar 2022 te komen tot solide afspraken tussen Rijk, provincie, ProRail en gemeente.

Hervatten en afronden bestemmingsplanproces
Op basis van de bevindingen in de hierboven omschreven stappen wordt duidelijk welke onderzoeken/aanpassingen nodig zijn zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen over het bestemmingsplan. Daarbij geldt de randvoorwaarde dat de gemeenteraad pas een besluit neemt, nadat er financiële duidelijkheid is over het project.

Contact omgeving
“We weten dat veel omwonenden, inwoners, maatschappelijke partners en politieke partijen met belangstelling alle ontwikkelingen volgen. Daarom informeren we iedereen regelmatig over de voortgang, voeren we gesprekken met direct betrokkenen en biedt onze omgevingsmanager aan iedereen een luisterend oor.” vertelt wethouder Merijn Scheifes. Zo gaat de gemeente omwonenden uitnodigen voor persoonlijke gesprekken over de onderzoeksbevindingen en organiseert de gemeente na de zomervakantie een inloopbijeenkomst en informele raadsinformatiebijeenkomst over de laatste stand van zaken.