Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 11 november 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088-3821117.

Dwangsom

Het college legt een last onder dwangsom op aan een bewoner op het recreatieverblijf aan de Raakeindse Kerkweg in Molenschot. Het wonen op een recreatiepark is niet toegestaan volgens de wet. De bewoner heeft zes maanden de tijd om andere woonruimte te zoeken. Als na die periode de situatie hetzelfde is, dan krijgt de bewoner een dwangsom van 20.000 euro van het college.

Satelliet Meubelen in Rijen wil uitbreiden

Satelliet Meubelen wil het logistieke centrum aan de Vijf Eiken in Rijen uitbreiden met 3000 m2. De bebouwing blijft hierbij nog ruimschoots binnen het bestaande bestemmingsvlak. Hiervoor ontving de gemeente een principeverzoek. Het college staat positief tegenover de plannen en geeft een aantal randvoorwaarden mee voor de verdere uitwerking.

Gemeente bereidt zich voor op de Omgevingswet

De Omgevingswet gaat waarschijnlijk 1 januari 2021 in. De wet geeft grote veranderingen voor de gemeente. Er is een plan van aanpak gemaakt. Hiermee bereidt de gemeente zich voor op de nieuwe wet. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de gekozen aanpak.

Zonnepanelen op bedrijfsgebouwen

De gemeenteraad vroeg het college om een voorstel te maken. Het gaat over het aanleggen van zonnepanelen, of dakconstructies die hiervoor geschikt zijn, op nieuwe bedrijfsgebouwen. De vraag va de gemeenteraad is of dit verplicht kan worden in de uitgiftevoorwaarden voor nieuwe bedrijfsgebouwen. Ook wil de gemeenteraad dat de gemeente het plaatsen van zonnepanelen op bestaande bedrijfsgebouwen stimuleert. In een memo geeft het college aan welke mogelijkheden de gemeente hierin heeft.

Fietsvoorziening Rielsebaan Gilze – Riel

De gemeente wil de fietsmogelijkheden aan de Rielsebaan tussen Gilze en Riel verbeteren. De gemeenteraad is benieuwd naar de stand van zaken. Het college geeft aan dat er nog gesproken wordt over de mogelijkheden dit te doen. In maart 2020 verwacht het college meer duidelijkheid te kunnen bieden over de mogelijkheden.

Kredietaanvraag rotonde Nassaulaan-N631

De provincie gaat in het kader van groot onderhoud de N631 (Vijfeikenweg) aanpassen. Onderdeel van deze plannen is de aanleg van een onderdoorgang bij de huidige spoorwegovergang in Rijen. En vervanging van het kruispunt Nassaulaan – N631 Vijf Eikenweg door een rotonde. De provincie vraagt voor de aanleg van de rotonde een financiële bijdrage van 175.000 euro aan de gemeente. Het college vraagt de gemeenteraad om dit geld beschikbaar te stellen.

Bomenbeheer en bomenbeleid

De gemeente Gilze en Rijen heeft ongeveer 17.500 bomen in beheer en eigendom. Het grootste deel heeft goede groeiomstandigheden en groeit goed. Elke jaar onderhoudt de gemeente de bomen om ze gezond te houden. Ook plant ze nieuwe bomen voor de toekomst. In een memo geeft de gemeente aan de raadscommissie Ruimte uitleg over de aanpak van de gemeente.

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

De wetgever heeft met ingang van 25 mei 2018 het wettelijk kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om te blijven voldoen aan alle regels en richtlijnen bij het verstrekken van persoonsgegevens door de gemeente, vraagt het college aan de gemeenteraad om een nieuwe verordening vast te stellen.

Renteherziening langlopende geldlening

Het college maakt gebruik van de lage rentestand op geldleningen. Ze herziet de rente op een langlopende geldlening aan de gemeente.

Rapportage college-onderzoek armoedebeleid

Het college gaf het bureau Radaradvies opdracht om te onderzoeken of het armoedebeleid goed werkt en wat het resultaat is. Radaradvies deed het onderzoek en stelde een rapport op. Het college stemt in met het rapport en de conclusies en aanbevelingen. Het college neemt naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen maatregelen voor het verbeteren van het proces.

Aanleggen van bluswatervoorzieningen in de komende jaren

De gemeenteraad heeft in oktober 2018 gevraagd om te onderzoeken of er voldoende bluswater in de gemeente aanwezig is. Door een veranderd beleid van drinkwaterleverancier Brabant Water is het nodig om extra voorzieningen aan te leggen. Het college vraagt de gemeenteraad om hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Gemeente krijgt toegankelijkheidsagenda

Het college vraagt de gemeenteraad om de toegankelijkheidsagenda van de gemeente vast te stellen. Hierin staat wat de gemeente gaat doen, om te zorgen dat mensen met een handicap makkelijker mee kunnen doen. Zo kunnen ze zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving.

Belasting- en legesverordening 2020

Het college vraagt aan de gemeenteraad om de gemeentelijke belasting- en legesverordeningen vaste te stellen. En de bijbehorende tarieven voor het jaar 2020.

Programma college-onderzoeken 2020

Artikel 213a uit de Gemeentewet verplicht de gemeente dat ze onderzoekt hoe het beleid dat het college voert werkt en welke resultaten er zijn. In de verordening ‘onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid’ staan specifieke regels. Ook is daarin bepaald dat de gemeente jaarlijks minimaal één onderzoek uitvoert en jaarlijks een onderzoeksprogramma opstelt. Het college stelt het programma vast en verstuurt dit ter informatie naar de commissie Middelen. In het onderzoeksprogramma 2020 staat één onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Regionale nota publieke gezondheid 2020-2023

Gemeenten moeten beschikken over een gezondheidsbeleid. De gemeente werkt hierin samen met de GGD en de andere gemeenten in de regio Midden-Brabant. Het huidige beleid loopt af. In de nieuwe nota publieke gezondheid ‘met gezond verstand’ staan onze wensen en plannen voor 2020-2230. Het college vraagt de gemeenteraad om de nota vast te stellen.

Stand van zaken herontwikkeling locatie Tropical-Margriethal in Rijen

Met een memo informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken herontwikkeling locatie Tropical-Margriethal in Rijen. Samen met een werkgroep van omwonenden werkt het college aan een gebiedsvisie. Deze is in het voorjaar van 2020 af en wordt dan aan de gemeenteraad aangeboden. De gebiedsvisie die is afgesproken, vormt de basis om de plannen verder uit te werken en een nieuw bestemmingsplan te maken. De verwachting is dat de bouw van een nieuwe sporthal in 2021 begint.