Er is in de afgelopen jaren te weinig gebouwd in de gemeente Gilze en Rijen. De gemeente staat voor een inhaalslag. Er staan in de komende jaren gemiddeld 125-150 nieuwe woningen per jaar gepland.

Verder ligt er in de komende jaren een flinke opgave om de bestaande woningvoorraad klaar te maken voor de toekomst. Dit staat in de woonvisie: “Wonen in Gilze en Rijen; doorstromend, duurzaam en divers”. De woonvisie geeft voor elk dorp richting aan bestaande bouw en nieuwbouw, om zo te kunnen voorzien in de huidige en toekomstige woonbehoeften.

“Het is goed wonen in Gilze en Rijen. Dit willen we graag zo houden en waar mogelijkversterken. In Hulten en Molenschot is vooral behoefte aan woningen voor starters. In Gilze en Rijen zien we dat er veel rijtjeshuizen zijn. Deze komen niet beschikbaar omdat de woningmarkt daar op slot zit. Veel inwoners willen iets anders, maar dat is er op dit moment niet. Daar moeten we meer en diverser bouwen voor doorstroming. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar nieuwe woonvormen” aldus wethouder Sandra Diepstraten.

De woonvisie geeft ook aan dat veel bestaande woningen nog niet klaar zijn voor de toekomst. Er zijn investeringen nodig om woningen te verduurzamen. Daarnaast vergrijst Nederland en blijven mensen langer zelfstandig wonen. Dat betekent meer aanpassingen aan huizen om dat mogelijk te maken. “ Dit is een uitdaging voor inwoners, Leystromen en de gemeente. Veel huizen in onze gemeente zijn in bezit van particulieren. Dat betekent veel maatwerk. Voor huurwoningen maken we ieder jaar afspraken met Leystromen over verdere verduurzaming welke we vast leggen in de prestatieafspraken

De woonvisie is een basis op hoofdlijnen voor de komende jaren. Het is in december aan de gemeenteraad om de woonvisie vast te stellen. Op basis van de woonvisie maakt het college een uitvoeringsprogramma en een actualisatie van het woningbouwprogramma. Beide verwacht het college in januari 2020 te presenteren en geven aan waar de komende jaren woningen worden gebouwd en welke acties voortkomen uit de woonvisie.

Om de woonvisie te maken heeft de gemeente gesproken met onder andere inwoners, Leystromen, makelaars, bouwers en zorgpartijen. Ook is gekeken naar regionale en landelijke ontwikkelingen.

Klik hier voor de complete woonvisie Gilze & Rijen.