Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 3 december 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.

Leystromen en gemeente maken prestatieafspraken
Met prestatieafspraken laten Leystromen en de gemeente zien, wat zij doen op het gebied van sociale huurwoningen en de woonomgeving. In december worden de afspraken voor 2020 vastgesteld. Het college vindt voor de komende jaren afspraken over nieuwbouw, beschikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid belangrijk. Als de prestatieafspraken tussen Leystromen en de gemeente zijn vastgesteld, informeert het college de gemeenteraad over deze afspraken.

Vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid 2020-2024
Het college stelt nieuw beleid vast op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving voor de periode 2020 tot 2024. De focus ligt op veiligheid en duurzaamheid. In de aanpak zet de gemeente in de komende jaren ook in op preventie. De gemeenteraad ontvangt ter informatie het vastgestelde beleid.

Vaststellen protocol college-onderzoeken per 1 januari 2020
Elke gemeente moet lokale regels hebben voor regelmatig onderzoek. Dat gaat over het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van het beleid dat het college vaststelt. De gemeenteraad heeft de lokale regels vastgelegd in een verordening. De verordening geeft aan dat het college een protocol vaststelt. In het protocol staan de kaders uitgelegd, is de wijze van onderzoeken beschreven en wordt de positie geschetst van deze onderzoeken ten opzichte van andere onderzoeken en controles. De gemeenteraad ontvangt ter informatie
het vastgestelde protocol.

Voorbereiding Hart van Brabantdag 5 december 2019
De gemeente Gilze en Rijen maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Vier keer per jaar komen de colleges van de deelnemende gemeenten bij elkaar voor overleg op de zogenaamde ‘Hart van Brabantdag ‘. Het college neemt ter voorbereiding op de Hart van Brabantdag op 5 december 2019 kennis van de bijgevoegde agenda’s.