Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 10 december 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.

Veiligheidsregio gaat toezichthouders brandveiligheid aanwijzen
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant stelt voor om de Regionaal Commandant Brandweer het mandaat * te geven om toezichthouders brandveiligheid aan te wijzen. Nu doet iedere gemeente in de veiligheidsregio dat zelf. Door dit op een plek voor alle gemeenten te regelen, zijn de toezichthouders in iedere gemeente inzetbaar. En gaan ze alle op dezelfde manier werken. Het college stemt in met het voorstel van de veiligheidsregio.
* iemand krijgt toestemming om namens anderen iets te regelen

Dwangsom
Het college legt een last onder dwangsom op aan een bewoner op het recreatieverblijf aan de Oosterhoutseweg in Rijen. Het wonen op een recreatiepark is niet toegestaan volgens de wet. De bewoner heeft zes maanden de tijd om andere woonruimte te zoeken. Als na die periode de situatie hetzelfde is, dan krijgt de bewoner een dwangsom van 20.000 euro van het college.

Lokaal Sportakkoord
De gemeente Gilze en Rijen heeft een Lokaal Sportakkoord. In dit document staat hoe allerlei partijen in de gemeente Gilze en Rijen in 2020 en 2021 veertien nieuwe initiatieven gaan ontwikkelen. Het doel is om meer inwoners te laten sporten en bewegen. In het document staat hoe de structuur daaronder versterkt kan worden. De gemeente is één van de partijen die aan het sportakkoord deelneemt. Het college informeert met een memo de commissie Samenleving over dit Lokaal Sportakkoord.

Invoering nieuwe gemeentelijke taken Wet verplichte GGZ
Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De wet geeft aan welke taken en bevoegdheden de gemeente en de burgemeester hebben. Er zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden benoemd in de wet. Het college heeft vastgesteld hoe de gemeente aan de wet gaat voldoen in 2020.

Externe begeleider gaat aan de slag met hernieuwen afspraken over culturele centra
Het college heeft een onderzoek laten doen door BMC. Het gaat om een overzicht wat de kernfuncties van culterele centra moeten zijn. En welke taken en activiteiten daarbij horen. Het rapport ‘hernieuwde visie culturele centra Gilze en Rijen’ is voorgelegd aan de gemeenteraad op 11 november 2019. De vervolgstap is om de verbetermaatregelen uit het rapport van BMC uit te werken in het komende half jaar. Het college heeft besloten om een neutrale procesbegeleider dit proces te laten begeleiden.

Jaarlijkse tussentijdse controle accountant afgerond
De accountant heeft een tussentijdse controle uitgevoerd ter voorbereiding op de jaarrekeningcontrole. Op 12 december 2019 staat het verslag (we noemen dit een managementletter) op de agenda bij de auditcommissie. De audit-commissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden. Het college heeft kennisgenomen van de conclusies van de accountant.

College verleent geen medewerking aan verzoek Brabant Warmte
Het college heeft een vooroverleg instemmingsverzoek gekregen van Brabant Warmte. Het gaat om de aansluiting van een aantal bedrijven op een warmtenet. Een biomassa-installatie zorgt voor een deel voor de warmte. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken heeft het college een position paper laten opstellen. Deze is besproken in de commissie Ruimte van 28 november 2019. Het college besluit om hier niet aan mee te werken.