Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 11 februari 2020 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.

Raadsvoorstel: Duurzaam herinrichten zeven straten in Rijen Noord-Oost
Wortelopdruk zorgt meer en meer voor overlast in de straten Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Zaaren, Sterkenhoeve, Wouwerbroek en Breebroek in Rijen. Dit probleem oplossen is voor de gemeenteraad een goed moment om de straten opnieuw en duurzaam in te richten. Het college vraagt de gemeenteraad om 315.000 euro om de voorbereidingen te starten.

Raadsvoorstel: andere opzet cofinanciering kunst centrumplan Gilze
Het college vraagt de gemeenteraad een eerder genomen raadsbesluit over de financiering voor kunst in het centrumplan Gilze aan te passen. Deze aanpassing biedt de kunstenaar meer mogelijkheden om cofinanciering binnen te halen voor dit project. Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel verhoogt dit de kans dat het totale huidige parkontwerp er daadwerkelijk komt.

Subsidie voor hulp en ondersteuning na seksueel geweld
Seksueel misbruik en seksueel geweld voorkomen en aanpakken is een wettelijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten in het kader van de Wmo. Om invulling te geven aan deze wettelijke taak werkt de gemeente samen met Blauwe Maan. Deze organisatie ontvangt een subsidie van € 10.380 voor hulpverlening in 2020. Dat heeft het college besloten.

Aanvraag om vergoeding uit ‘bommenregeling’ gemeentefonds
In 2018 en 2019 heeft de gemeente kosten gemaakt voor onderzoek naar, opsporen van en waar nodig opruimen van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Via de zogeheten ‘bommenregeling’ van het Gemeentefonds is het mogelijk uitkering 70% van de gemaakte kosten vergoed te krijgen. Een vergoeding aanvragen kan tot 1 april 2020. Het college vraagt de gemeenteraad om de vergoedingsaanvraag vast te stellen.

Zelfevaluatie 2019 Basis Registratie Personen en Paspoorten Nederlandse Identiteitskaarten
Om de kwaliteit van de Basisregistratie Personen en de kwaliteit rond het proces reisdocumenten te beoordelen, is door de gemeente en het Ministerie van Binnenlandse Zaken een zelfevaluatie én een inhoudelijke controle uitgevoerd. De resultaten zijn aan de gemeente beschikbaar gesteld en leveren enkele aanbevelingen en actiepunten op.

Ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd
Het college heeft een nieuwe ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd. Het gaat om een nieuwe medewerker van de ABG-organisatie, die aktes opmaakt en ondertekent.

Werkzaamheden aanpassen Raadhuisplein in Rijen gegund
Aannemer Schapers Wegenbouw was in 2019 de laagste inschrijver bij de onderhandse aanbestedingsprocedure van werkzaamheden om drie kruispunten op het Raadhuisplein aan te passen. De firma Schapers heeft in 2019 het werk voorlopig gegund gekregen. Vanwege bezwaren was het werk niet definitief gegund aan deze aannemer en heeft de gemeente Gilze en Rijen de aanbesteding ingetrokken. De bezwaarprocedure is afgerond. Het college heeft besloten het werk alsnog te gunnen aan aannemer Schapers Wegenbouw.

College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de implementatiestrategie Omgevingswet. In een memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen.

Voortgang nieuwbouw basisschool De Wildschut
Met een memo informeert het college de gemeenteraad over de voortgang in de nieuwbouw van basisschool De Wildschut in Gilze