Foto: aan tafel wethouder Sandra Diepstraten op het beeldscherm zijn aanwezig bij de ondertekening: Roland Marx (directeur bestuurder Leystromen) en Onno Dwars (directeur Balast Nedam Development).

Gemeente Gilze en Rijen, woningcorporatie Leystromen en Ballast Nedam Development gaan samen de nieuwe woonwijk ‘Tussen de Leijen’ in Rijen ontwikkelen. Via Skype woonden de partijen de ondertekening van de intentieovereenkomst bij. Wethouder Sandra Diepstraten: “Mooi dat de moderne techniek ons in staat stelt om op deze wijze de volgende stap te zetten in deze voor Gilze en Rijen belangrijke ontwikkeling. Juist nu is het belangrijk om alles wat door kan gaan, door te laten gaan”.

We willen maximaal 375 nieuwe woningen bouwen in het noordoosten van Rijen. De nieuwe woonwijk ‘Tussen de Leijen’ komt in het gebied tussen de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en de Mosstraat. De wijk sluit daarmee aan op de bestaande woningbouw aan het Sporkt, Breebroek en de Wouwerbroek. De voorbereidingen voor dit project zijn inmiddels gestart. Wethouder Diepstraten: “Het is belangrijk dat Gilze en Rijen ook in de toekomst voldoende woningen heeft die aansluiten bij de wensen van woningzoekenden. Deze samenwerking zorgt voor een snellere ontwikkeling van het gebied. We bezitten samen de bouwgrond voor deze nieuwe wijk. Met deze overeenkomst leggen we vast dat we één stedenbouwkundig ontwerp gebruiken om bouwplannen verder uit te werken en met elkaar af te stemmen. Daarbij geldt dat er ruimte blijft voor andere projectontwikkelaars om aan te sluiten. Dat geldt ook voor mensen met plannen voor zelfbouwkavels.”

Bespreken met direct omwonenden
Leystromen, Ballast Nedam Development en de gemeente blijven omwonenden betrekken bij de invulling van het gebied. Voor de invulling van het gebied voor wonen hebben we al een concept-verkaveling uitgewerkt. Eind 2019 is deze besproken met de direct omwonenden. “We krijgen veel enthousiaste reacties op de plannen en hebben op deze avonden goede feedback gekregen. Een deel is inmiddels verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan. Begin februari dit jaar hebben we het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. De ontvangen inspraakreacties zijn nu in behandeling”, aldus wethouder Diepstraten.

Duurzame en sociale winst
Ballast Nedam Development staat bekend om haar duurzame ambities. In 2017 waren zij de eerste ontwikkelaar die, nog ver voordat de wetgeving van kracht werd, gasloos ging bouwen. In 2019 besloot Ballast Nedam Development om alle grondgebonden woningen geheel energieneutraal te ontwikkelen. Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development: “In alles wat wij doen, proberen wij een duurzame en sociale groei van steden en dorpen mogelijk te maken. Wij willen met onze inbreng, in samenwerking met Leystromen, aan ‘Tussen de Leijen’ een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving van deze nieuwe wijk met oog voor mens en natuur in en nabij Gilze en Rijen.

Sociale opgave
Leystromen ziet hier een mooie taak vanuit haar maatschappelijke opgave. De mix van verschillende woningen voor verschillende doelgroepen draagt in hoge mate bij aan de leefbaarheid in de wijk. De woningcorporatie zal ongeveer 40 sociale grondgebonden huurwoningen in de wijk realiseren. Een deel daarvan bouwen zij mogelijk levensloopbestendig.