Rijen – De gemeente Gilze en Rijen en Leystromen zetten zich al ruim een jaar, samen met bewoners, in voor de wijkvernieuwing van de zgn. Militaire wijk in Rijen. Om deze samenwerking te bestendigen, werd een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Samenwerkingsovereenkomst
In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Zo staat nu vast dat Leystromen primair verantwoordelijk is voor de aanpak van de woningen in deze buurt. De gemeente Gilze en Rijen voor de aanpak van de openbare ruimte. Daarbij werken zij natuurlijk in nauwe afstemming met elkaar en met bewoners om een wijk en gemeenschap te creëren waar iedereen trots op kan zijn. Waar mensen in de wijk elkaar weer kennen en helpen waar nodig. Maar ook om gezamenlijk vragen op te pakken. Daarnaast is afgesproken dat Leystromen een bestemmingsplan voor de nieuwe situatie zal opstellen en dat de gemeente Gilze en Rijen dit plan in procedure zal brengen.

Wijkvernieuwing Militaire wijk
De wijkvernieuwing van de Militaire wijk richt zich op het kwalitatief laten voldoen van de woningen aan de eisen en wensen voor de toekomst, de woonomgeving voor wat betreft openbare ruimte beter te laten aansluiten bij wensen en behoeften van bewoners. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het creëren van een gemeenschapsgevoel en het faciliteren van beter passende sociaal-maatschappelijke hulp. In gesprek met bewoners worden passende oplossingen afgewogen. Bij realisatie hiervan stimuleren en faciliteren de gemeente Gilze en Rijen en Leystromen de bewoners.
Wethouder Diepstraten: “Met deze wijkvernieuwing verbeteren we in de wijk woningen en richten we straten, groen en pleinen opnieuw in. Daarnaast verbeteren we met de plannen voor de stationsomgeving de verbinding van de wijk met het centrum van Rijen Bewoners spelen een belangrijke rol bij de wijkvernieuwing. Zij kennen hun wijk als geen ander. De grote plannen kennen een lange voorbereiding. Dingen die we nu al kunnen doen, pakken we direct op. Zo hebben we recent al samen met bewoners plekken in de wijk opgeknapt,. En is op verzoek van de bewoners de kledingcontainer aan de Saksen Weimarstraat weggehaald en zijn de roadblocks bij Atalanta vervangen door bloembakken.”

Toekomst woningen
Uit gesprekken met bewoners werd duidelijk dat bewoners graag in de wijk wonen en dat ook willen blijven doen. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan andere woonvormen, zoals bijvoorbeeld appartementen. Om dat te realiseren is een mix van sloop, verkoop en renovatie nodig. Met deze uitgangspunten en gekeken naar de mogelijkheden van de wijk, wordt een plan uitgewerkt om te komen tot een wijk met een toegankelijker karakter, een centrale plek en met de functionaliteiten van deze tijd. Dit plan omvat verkoop van woningen (10%), grootschalig onderhoud (60%) en sloop (30%). Zo ontstaat er ruimte om nieuwe woningen / woonvormen toe te voegen.

Kees Klerks, ontwikkelaar bij Leystromen: ”Dat iedereen in de wijk moet kunnen blijven wonen, staat voor ons buiten kijf. Maar dan in woningen die beter passen bij de toekomst én bij de woonwensen van bewoners. Dat betekent verbeteringen op terrein van duurzaamheid en binnenklimaat. Maar ook het toevoegen van andere woningtypologie of de mogelijkheid bieden om een woning te kopen. Want ook daar is concreet vraag naar geweest in de persoonlijke gesprekken die we voerden. We houden natuurlijk aandacht voor betaalbaarheid; dat blijft belangrijk.”

Voortgang
Nog dit jaar wordt een concreet plan uitgewerkt met input van bewoners, gemeente Gilze en Rijen en Leystromen. In 2021 wordt dit verder voorbereid om in 2022 te starten met de daadwerkelijke uitvoering. Bewoners kunnen rekenen op een Medewerker Bewonerszaken, die samen met hen de persoonlijke situatie bespreekt en waar nodig begeleidt. En uiteraard kunnen bewoners rekenen op ondersteuning bij het creëren van een gemeenschap en bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Vanwege de coronamaatregelen vond de ondertekening in een kleine setting plaats. Op een later moment wordt hieraan in een groter gezelschap aandacht gegeven.