Een jaar geleden kregen we ook in de gemeente Gilze en Rijen te maken met strenge coronamaatregelen. Deze week werd duidelijk dat de strenge maatregelen en de lockdown nog weken aanhouden. De gevolgen zijn meer en meer merkbaar. Daarom verlengt het college genomen maatregelen om inwoners, ondernemers en verenigingen te ondersteunen. Het college neemt ook enkele nieuwe maatregelen. En het college blijft nadrukkelijk in gesprek met verenigingen, organisaties en ondernemers die getroffen worden door de coronamaatregelen om te horen hoe het gaat.

“Nu de crisis voortduurt, wordt de financiële situatie voor sommigen ook nijpender en krijgen we meer ondersteuningsvragen. We zien dat de emotionele en financiële nood soms hoog is. Daarbij doet het ons goed om te horen dat de meeste inwoners lid blijven van de vele verenigingen in onze gemeente. We rekenen erop dat zij ook lid willen blijven in de komende periode. Waar dat nodig en mogelijk is, ondersteunen we als gemeente verenigingen, cultuuraanbieders en exploitanten die in de problemen komen en redelijkerwijs niet in staat zijn om hier zonder financiële ondersteuning uit te komen. Daarbij sluiten we aan op wat zij zelf kunnen opvangen en op de landelijke maatregelen. Ons doel is om er samen voor te zorgen dat het openbare leven ook in Gilze en Rijen weer zoveel mogelijk op gang komt, als de samenleving straks weer opent.” vertelt wethouder David Vermorken.

In de komende periode biedt de gemeente de volgende ondersteunende maatregelen:

Gemeentelijke belastingen en heffingen
Voor de gemeentelijke belastingen en heffingen is er in april 2020 een gedragslijn opgesteld, met een update in juli 2020. Deze gedragslijn geeft aan dat we coulance tonen in invordering (uitstel, betalingsregelingen). We sluiten daarbij aan bij het regime zoals ook de Belastingdienst volgt. En de toeristenbelasting wordt niet meer vooraf opgelegd, maar alleen achteraf waarbij ondernemers kunnen kiezen om per overnachting of per accommodatie te betalen. Ook in de komende periode blijven deze ondersteunende maatregelen van kracht.

Sportverenigingen
De huren/gebruiksvergoeding van sportverenigingen en huurders van gemeentelijke sportaccommodaties schelden we kwijt gedurende de periode en de uren dat zij geen gebruik kunnen maken van hun accommodatie en zolang het Rijk ons compenseert via de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties. We roepen de exploitanten van de sporthal in Gilze en in Rijen ook op om dit te doen. Voorwaarde daarbij is dat verenigingen geen contributies terugstorten aan hun leden behalve aan leden in financiële nood. Zo worden de lasten eerlijk verdeeld. Daarnaast kunnen verenigingen met eigen accommodaties gebruik maken van de mogelijkheid om gemeentelijke heffingen uit te stellen.

Culturele verenigingen
Mochten er signalen komen over verlies van inkomsten, dan kijken we naar de mogelijkheden. Daar waar dit binnen het bestaande subsidiebeleid niet mogelijk zou zijn, is de herstart van activiteiten na corona wellicht een mogelijkheid om dan een extra impuls te geven door bijvoorbeeld het verhogen van het subsidieplafond of een aanvullende subsidieregeling.

Scouting
De scoutingverenigingen missen inkomsten uit verhuur van hun accommodatie. We onderzoeken in welke mate we de scouting tegemoet kunnen komen door bijvoorbeeld het gebruiken van extra middelen uit de coronasteunpakketten via het gemeentefonds.

Activiteitensubsidies
Voor veel activiteiten is subsidie verleend. Er zijn kosten gemaakt voor activiteiten, die vervolgens niet zijn doorgegaan. Subsidieaanvragers behouden de subsidie voor zover daar ook kosten tegenover staan. Het meerdere betalen zij terug aan de gemeente.

Culturele centra/gemeenschapshuizen
Voor het deel dat redelijkerwijs niet uit de eigen reserves kan worden opgevangen zonder de continuïteit van de organisatie in gevaar te brengen, compenseren we het nadelige exploitatieresultaat. Voorwaarde voor compensatie is dat de culturele centra/gemeenschapshuizen alle mogelijkheden hebben benut en blijven benutten om het nadeel nu en in de toekomst te beperken, onder andere door gebruik te maken van voorliggende steunregelingen, inkomstenverhoging en kostenreductie. In het geval van liquiditeitsproblemen heeft de gemeente de mogelijkheid om tegen lage tarieven leningen te verstrekken voor bijvoorbeeld de uitgaven voor groot onderhoud. Hier is sprake van maatwerk per accommodatie.

Bibliotheken
Bij de bibliotheken verwachten we per saldo geen groot financieel effect. En waarschijnlijk kunnen de subsidies, als de jaarrekeningen binnen zijn, conform verleende subsidie worden vastgesteld. Er worden geen aanvullende maatregelen voorgesteld.

Markten
Voor de periodes dat non-food niet op de markt mocht staan, brengen we het marktgeld niet in rekening aan deze ondernemers.