Aanstaande maandag t/m woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen hebben mooie folders en advertenties waarin ze beloven het allerbeste te willen voor de inwoners. Maar zeggen is één, doen is twee. Beter is daarom te kijken waaraan de partijen de afgelopen vier jaar hun zegen gaven en welke voorstellen zij wegstemden.

Ook hoor je tijdens de campagnes voor de gemeenteraarsverkiezingen lokale partijen nog al eens suggereren dat zij het beste de inwoners kunnen vertegenwoordigen, juist omdat ze lokaal zijn. Maar is dat wel zo?

D66 is een lokaal gewortelde partij 
Natuurlijk is het belangrijk dat mensen in de gemeenteraad begrijpen wat er in de gemeente speelt. Maar dat is toch zo bij alle partijen die meedoen aan de verkiezingen? Je kunt toch alleen maar deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of verkozen worden als je in de gemeente woont en er betrokken mee bent? Dus dat op zich is geen kwaliteitskeurmerk voor de zogenaamde ‘lokale partijen’.

D66 is een snel groeiende partij, ook in Gilze en Rijen. We hebben een heel gevarieerde lijst (50% vrouw en 50% man), met lokaal heel betrokken mensen. Die actief zijn of waren op onze basisscholen, in sportclubs, bij hun buurtvereniging, bij Energie Gilze-Rijen, en bij veel andere organisaties. Allemaal mensen met hart voor onze vier kernen.

D66 Gilze en Rijen werkt voor u: lokaal, provinciaal en landelijk 
Het meest onderscheidende kenmerk van een lokale partij is dus niet dat de kandidaten “lokaler” zijn, maar vooral het ontbreken van vertegenwoordigers van dezelfde partij in de provinciale en landelijke politiek. Wat is daar nu precies de kracht van?

Lang niet alle problemen die in onze gemeente spelen zijn puur lokaal op te lossen. Zoals het openbaar vervoer, de zorg en de woningbouw. Al deze uitdagingen kennen lokale maar ook provinciale en landelijke componenten. En dan is het toch juist handig als je een landelijk netwerk hebt en verder kijkt dan de grenzen van een gemeente? Ook is het juist daarom zo belangrijk dat lokale politici lijntjes hebben naar landelijke en provinciale politici. Zodat bv. Tweede Kamerleden gevoed worden met informatie over lokale gevolgen van landelijk beleid.

D66 heeft zo afgelopen vier jaar bijv. voor elkaar gekregen dat de bus van en naar Gilze en Rijen behouden bleef en samen met D66 Goirle en de provincie regelden we steun voor een vrij liggend fietspad op de Rielsebaan. Ook hebben we landelijk gelobbyd om o.a. de geluidsoverlast door het militaire vliegverkeer te beperken en de woningbouw in Hulten, Molenschot en Gilze niet in de weg te zitten.

Kijk naar wat partijen voor u doen, niet wat ze zeggen 
Of een partij ‘landelijk’ of ‘lokaal’ is, is geen kwaliteitskeurmerk op zich en biedt geen enkele garantie voor een goed beleid voor een gemeente. Belangrijk zijn altijd de mensen en de inhoud. Advies: kijk naar de besluiten die afgelopen vier jaar zijn genomen inclusief onze ideeën die zijn afgewezen door partijen. Dan ziet u wat D66 allemaal gedaan heeft en tot stand gebracht. In onze folder, die we dit weekend rondbrachten, leest u er meer over.

Kijk ook op mijnstem.nl of op onze website en maak dan de keuze die het best bij uw ideeën en uw eigen dorp past.

Speerpunten D66 Gilze en Rijen, waar we ons afgelopen vier jaar sterk voor hebben gemaakt, en blijven doen: 

1. Meer inspraak voor de inwoners en “echte” participatie
2. Veilige, prettig en gezonde woonomgeving, beter onderhoud openbare ruimte
3. Goede sport- en culturele voorzieningen (incl. niet meer wachten, maar nu snel nieuwe sporthallen in Gilze/Achter de Tuintjes en Rijen/nieuwe Margriethal)
4. Doelmatige dienstverlening, dichtbij en goedkoper; ook servicebalie in Gilze vestigen
5. Meer sociale huurwoningen en huur- en koopwoningen in de lagere en middenprijsklasse + voorrang eigen inwoners bij koop- en huurwoningen + tegengaan speculatie met woningen
6. Geen verhoging OZB (meer) noch afvalstoffenheffing; afschaffen hondenbelasting
7. Geen dure, onveilige en te steile auto-te-gast tunnel in Rijen
8. Betere toegankelijkheid van straten, stoepen en gebouwen voor minder validen; ervoor zorgen dat iedereen erbij hoort
9. Hulp bij verduurzaming woningen en tegengaan energiearmoede
10. Behoud gemeentehuis Rijen als democratisch hart
11. Snel schop in de grond Centrumplan-Oost Rijen
12. Gelet op de snelle vergrijzing is het door de gezamenlijke seniorenverenigingen voorgestelde “plan van aanpak” voor ouderen hard nodig.

Kijk voor meer informatie: https://d66.nl/gilze-en-rijen/

Reacties? Mail ons: fractie@D66gilzerijen.nl