Met de perspectiefnota 2023 geeft het college een duidelijke boodschap af voor de komende jaren. Gilze en Rijen heeft grote maatschappelijke opgaven in te vullen in een tijd van toenemende onzekerheid, hoge inflatie en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. In de perspectiefnota zijn de opgaven voor de komende jaren ook financieel doorgerekend. Gilze en Rijen is een financieel gezonde gemeente. Daarbij ziet het college dat de hoge inflatie ook doorwerkt in de gemeentelijke financiën. Door realistisch te begroten, verwacht het college invulling te kunnen geven aan de maatschappelijke opgaven.

Inflatie opvangen
Wethouder Merijn Scheifes: “Een groot deel van de gemeentelijke inkomsten komt van het rijk. Het rijk heeft onlangs aangegeven dat er voor de periode 2023-2025 voor gemeenten extra geld beschikbaar is vanuit het gemeentefonds. Dit geld gebruiken we om meerkosten op investeringen en begrote uitgaven door de aanhoudend hoge inflatie op te vangen. Gezien de maatschappelijke opgaven moeten we ook nieuwe plannen maken en daarvoor geld reserveren. De uitdaging is daarbij om voor onze inwoners een goedkope gemeente te zijn én te blijven.”

Basis op orde houden
Er is in de afgelopen jaren hard gewerkt. De basis lijkt een heel eind op orde. Om de basis op orde te houden en waar nodig te verbeteren, zijn extra investeringen nodig in groen en onderhoud van fiets- en wandelpaden.

Bestaande plannen uitvoeren
We zien dat veel plannen in voorbereiding of in uitvoering zijn. Om bestaande ambities waar te maken, is geld opgenomen voor de nieuwbouw van sporthal Achter de Tuintjes in Gilze, guerillatuintjes, plantgoedacties, jongerenontmoetingsplekken en inclusie.

Nieuwe ambities benoemen
We zijn een financieel gezonde gemeente. Gezien de maatschappelijke opgaven moeten we ook nieuwe plannen maken. Op het gebied van duurzaamheid is de opgave groot voor energietransitie, klimaat en circulaire economie. In dit verband is er behoefte aan een groene kwaliteitsimpuls, meer biodiversiteit en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.
Om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan, wil het college alternatieve woonvormen mogelijk maken en komen tot een actieplan wonen.
Het college blijft inzetten op het behoud van kwalitatief goede zorg en ondersteuning in het sociaal domein. De perspectiefnota laat investeringen zien in een dorpsverbinder, aanpak van armoede en problematische schulden en burgerparticipatie. Zo wil het bijdragen aan de bestaanszekerheid van inwoners die dat nodig hebben. Indien nodig blijft het college hierin maatwerkoplossingen bieden.

Riool- een afvalstoffenheffing gelijk houden
Wethouder Merijn Scheifes: “Op basis van actuele inzichten hebben we alle plannen en ambities doorgerekend. We voelen de aanhoudende inflatie nadrukkelijk. Daarom ontkomen we er niet aan om de gemeentelijke lasten voor woningeigenaren met gemiddeld 3,50 euro per maand te laten stijgen. Daarbij houden we de riool- een afvalstoffenheffing gelijk. We schatten in dat we hiermee tot de 5% goedkoopste gemeenten van Nederland blijven behoren.”

Behandeling in de gemeenteraad
Op maandagavond 11 juli aanstaande vergadert de gemeenteraad over de perspectiefnota en de eerste tussentijds rapportage. De uitkomst van het debat neemt het college mee om de begroting 2023-2026 voor te bereiden. Deze begroting wordt gepresenteerd in het najaar van 2022.