De basis is gelegd om verder te gaan met de plannen om de stationsomgeving in Rijen te vernieuwen. De gemeente legde het project in 2022 stil om nieuwe afspraken te maken met het Rijk en de provincie over de opzet en de begroting van het project. Het Rijk, de provincie en de gemeente hebben onlangs principeafspraken gemaakt over de opzet en financiering van het project. Het college stelt de gemeenteraad voor om het project te hervatten.

Urgentie
Wethouder Merijn Scheifes: “Dit project gaat over de veiligheid op en langs het spoor, de leefbaarheid in Rijen en veilig reizen met de trein van, naar en door Rijen, in de wetenschap dat er in de komende jaren meer en meer treinen gaan rijden. Het Rijk en de provincie voelen samen met de gemeente de urgentie om knelpunten op en langs het spoor in Rijen op te lossen. Op basis hiervan zijn we met elkaar in gesprek gebleven over het vervolg van het project. De gemaakte afspraken laten zien dat iedereen zijn verantwoordelijkheid daadwerkelijk neemt in het belang van treinreizigers en omwonenden.”

Totaalaanpak
Nieuwe perrons aan beide zijden van het spoor, vervangen van een overweg en station overpad door een onderdoorgang, nieuwe station toegangen, fietsenstallingen aan beide zijden van het spoor, de aansluiting van de snelfietsroute Tilburg-Breda op het station, geluidschermen en de aansluiting van de Stationsstraat, Julianastraat, Karel Doormanstraat en Constance Gerlingsstraat op de onderdoorgang blijft onderdeel uitmaken van het project om de stationsomgeving te vernieuwen

Overwegveiligheid
Afgesproken is dat er een onderdoorgang komt voor langzaam verkeer. Deze vervangt de overweg aan de Julianastraat en het station overpad. Dat zorgt voor een ongehinderde verbinding tussen Rijen Noord en Rijen Zuid en meer overwegveiligheid, een belangrijk uitgangspunt voor het project. Een onderdoorgang voor langzaam verkeer zorgt ervoor dat de onderdoorgang smaller en minder diep wordt. Dit is een oplossing die beter past bij de beschikbare ruimte in de stationsomgeving en die ook geld bespaart. Voor een goede brandweerzorg voor Rijen Zuid komen er in de toekomst verschillende brandweerroutes. De melding in Rijen Zuid bepaalt dan hoe de brandweer rijdt. De routes worden bij de hervatting van het project verder uitgewerkt.

Kosten delen
Rijk, provincie en gemeente hebben ook nieuwe afspraken gemaakt over de projectkosten. Voorheen was het vooral aan de gemeente om de meerkosten te betalen en vervolgens de provincie en het Rijk om een bijdrage te vragen. Nieuw is dat er een evenwichtige kostenverdeling is afgesproken voor de totale projectkosten.

Vervolg
Als de gemeenteraad akkoord gaat, dan hervat de gemeente het bestemmingsplanproces en gaat het ontwerpteam aan de slag met het ontwerp van de langzaam verkeersonderdoorgang in de stationsomgeving. Hierin betrekt de gemeente de omgeving. De toekomstige brandweerroutes naar Rijen Zuid worden verder uitgewerkt. Ook hervat de gemeente het bestemmingsplanproces. Voor het bestemmingsplan wordt bekeken of er aanvullende onderzoeken nodig zijn als gevolg van de gemaakte bestuurlijke afspraken. Ook worden alle zienswijzen op het bestemmingsplan opnieuw bekeken. Mogelijk leidt dit tot een andere reactie hierop. Daarna is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.