Er zijn plannen om in Molenschot tussen het Blokske en de Wethouder Boemaarsstraat en de gronden aan de Veenstraat te bouwen. Het gaat om ongeveer 89 woningen en een woonzorgcomplex met 18 tot 24 eenheden. Het gaat om een gezamenlijk plan van drie initiatiefnemers. Burgemeester en wethouders zijn positief over de plannen. Het is nu aan de drie indieners om de plannen verder te ontwikkelen.

Bouwen naar behoefte
“In Molenschot is grote behoefte aan nieuwe woningen. Vanuit de gemeentelijke woonvisie weten we dat in Molenschot vooral behoefte is aan woningen voor starters. We hebben de plannenmakers gevraagd om dit mee te nemen in de verdere uitwerking van de plannen. We hebben enkele aandachtspunten meegegeven en hebben hen aanvullende vragen gesteld. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden en de verdere uitwerking van de plannen.”, licht wethouder Sandra Diepstraten toe. Tot de verder uitwerking behoort ook het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

Openstaande vragen
Het college heeft de plannenmakers gevraagd om te kijken naar de kwaliteit van het plan en de plannen voor de nieuwe woningen te faseren. Zo speelt het plan nog beter in op de behoefte aan nieuwe woningen in Molenschot. Ook vraagt het college om de invulling meer langs de Veenstraat en minder richting de vliegbasis te leggen. Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt, bespreekt de gemeente de plannen met Defensie. Voor het woonzorgcomplex staan nog diverse vragen open voor het college. Het college kijkt uit naar de antwoorden op deze vragen. Die antwoorden heeft het college nodig om een definitief besluit te kunnen nemen op dit principeverzoek.