Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten en rondvraag van 7 april 2020 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten of elkaar heeft geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.

Corona: college komt marktkooplui en organisatoren van evenementen tegemoet
Door de coronamaatregelen mogen non-foodkramen niet op de weekmarkten staan en zijn evenementen afgelast. Marktkooplui hebben wel betaald voor die marktplaats. Organisatoren hebben kosten gemaakt bij de aanvraag van een evenementenvergunning. De gemeente brengt voor de marktdagen dat er geen non-food kramen op de weekmarkt mogen staan, geen marktgeld in rekening voor de kramen die er niet mogen staan. De leges voor de aanvraag van een evenementenvergunning van afgelaste evenementen betalen wij terug aan de organisatoren. Marktkooplui en de evenementenorganisatoren ontvangen hierover binnenkort meer informatie.

College bereidt commissievergadering 9 april 2020 voor
Op donderdag 9 april 2020 vergadert de raadscommissie Ruimte. Vanwege de coronacrisis zijn extra maatregelen getroffen om de vergadering te kunnen houden in de raadzaal van het gemeentehuis. Een van de maatregelen is dat het college vooraf schriftelijk vragen beantwoordt ter verduidelijking van de geagendeerde stukken. Het college heeft de antwoorden op de gestelde vragen vastgesteld.

Bezwaarschrift
Tegen een verleende omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt. Dit bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de commissie Bezwaarschriften. Op advies van de commissie besluit het college bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaren, de bezwaren ongegrond te verklaren, het besluit in stand te laten en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de opvang van kwetsbare kinderen. Het college heeft de antwoorden vastgesteld.

Stichting Tangent meldt wachtlijst voor leerlingen AZC Basisschool Prinsenbos
Basisschool De Kring in Rijen, openbare basisschool De Wildschut in Gilze en AZC Basisschool Prinsenbos in Gilze vallen alle onder stichting Tangent. De stichting heeft wethouder Aletta van der Veen (onderwijs) over AZC basisschool Prinsenbos gemeld dat het leerlingaantal toeneemt en er sprake is van een structurele wachtlijst. Dit geeft aan dat de school een structurele groei kent in het aantal leerlingen. De gemeente gaat onderzoeken welke oplossing kan worden geboden voor de onderwijshuisvesting.

College leeft mee met bewoners en verzorgenden Vita in Rijen
Het corona-virus waart overal over de wereld rond en raakt ook de gemeenschap van Gilze en Rijen. Het college hoorde dat bij enkele bewoners de ziekte als gevolg van het virus is vastgesteld. Burgemeester en wethouders leven mee met iedereen binnen Vita en wensen hen allen sterkte en wijsheid in deze moeilijke tijd.

Wethouders verrassen nieuwe burgemeester met gemeentespeldje
De gemeente Gilze en Rijen kent vanaf 7 april een gemeentespeldje. Het speldje bevat een afbeelding van kunstwerk De Margrieten en staat symbool voor de vier dorpen die de gemeente kent. Het speldje is bedoeld voor mensen die zich inzetten voor de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen en is niet te koop. Op zijn eerste werkdag verraste het college burgemeester Derk Alssema met het ontwerp van het nieuwe speldje. Hij is straks de eerste persoon die het nieuwe speldje ontvangt.