Herbestemming locatie Margriethal/Tropical in Rijen

Er komt een nieuwe, kleinere sporthal op het terrein van de Margriethal/Tropical in Rijen. Daarnaast staat in de gebiedsvisie een voorstel voor een klein woongebouw op de locatie. Sporthal en woongebouw liggen in een groene omgeving. Dat blijkt uit de gebiedsvisie over de herbestemming van de locatie.

De visie is tot stand gekomen in overleg met sportverenigingen, basisscholen in de wijk, de buurt en omwonenden. Diederendirrix architecten begeleidde de gemeente bij het maken van de stedenbouwkundige visie. Wethouder Ariane Zwarts: “We hebben gezamenlijk een intensief traject doorlopen, waarbij we zoveel mogelijk tegemoet zijn gekomen aan de wensen van gebruikers van de sporthal en buurtbewoners. Daarbij zien we als gemeente dat het plan de leefbaarheid en sociale controle in de buurt vergroot. De volgende stap is te komen tot duurzame gebouwen in een klimaatbestendige, groene omgeving.”

Wat is straks mogelijk in en om de sporthal?
Voor de sporthal gaan we uit van een oppervlakte van 28×31 meter en is bedoelt als hal om te trainen. De sporthal wordt 10 meter hoog. Er is dan ruimte voor 2 trainingsvelden voor de basketbal of 6 badmintonvelden of een volleybalveld. In de sporthal is er geen horeca en ook geen tribune. rondom de sporthal is er ruimte om veilig buiten te spelen.

Wat zegt het ontwerp over groen en wonen in het gebied?
De bestaande groenstructuren in de openbare ruimte worden zo veel mogelijk gehandhaafd. De kwaliteit van het groen gaat omhoog en de gemeente wil investeren in maatregelen om regenwater vast te houden in de bodem en wateroverlast te voorkomen. De verdere uitwerking van het woongebouw vindt plaats na de vaststelling van de gebiedsvisie.

Wat gebeurt er in de komende periode?
Het college vraagt aan de gemeenteraad om de gebiedsvisie vast te stellen. Op 23 juni staat de gebiedsvisie op de agenda van de raadscommissie Ruimte. Op 9 juli is de gemeenteraadsvergadering. Na vaststelling van de gebiedsvisie, start op basis van deze visie de verdere uitwerking van de plan en de ruimtelijke ordeningsprocedure. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en de vergunning is verleend, kan de bouw starten.