Ons mooie landschap niet te grabbel gooien

De gemeenteraad van Gilze en Rijen moet binnenkort een beslissing nemen over de vraag of zonneweides mogen komen en onder welke voorwaarden dit kan gebeuren. De PvdA staat open voor grootschalige opwek van zonne-energie, maar is in principe geen voorstander van zonneparken in het landschap. Voorkomen moet worden dat natuur- en landbouwgronden worden vol gelegd met zonnepanelen en ons landschap te grabbel wordt gegooid. De PvdA wil dat er ingezet wordt op het optimaal benutten van alternatieve locaties zoals de vele daken van (bedrijfs)gebouwen.

Gemeente moet wel meedoen
In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) die deze zomer wordt vastgesteld, is voor Gilze en Rijen tot 2030 geen taakstelling opgenomen voor grootschalige opwek van zonne-energie. Windenergie is helemaal uitgesloten vanwege belemmeringen door de vliegbasis. Gilze en Rijen wil echter wel in 2040 energieneutraal zijn en zal aan moeten geven hoe aan de taakstelling kan worden voldaan. Het is de bedoeling dat b&w in april een ontwerp-voorstel aan de raad voorleggen. Hierover kunnen we ook als inwoners ons zegje doen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad in oktober de knoop moeten doorhakken.

Zon op daken
Bij de gedachtenvorming over opwek van zonne-energie richt de discussie zich vooral op mogelijke realisatie van zonneweides. Op veel plaatsen in het land zijn al landbouwgronden omgezet in dergelijke grootschalige ‘zonne-plantages’. Het leidt op veel plaatsen tot bezwaren, vooral door de wijze waarop het landschap wordt aangetast en de hoeveelheid natuur- en landbouwgrond die hiervoor wordt benut.
De PvdA is van mening dat in onze gemeente vooral moet worden ingezet op het benutten van daken van bedrijven, waaronder landbouwloodsen en gebouwen op de vliegbasis, en daken van particulieren voor opwek van zonne-energie. Volgens eigen berekeningen van de PvdA zullen aanzienlijk meer daken kunnen worden benut dan de gemeente nu veronderstelt. Volledige dakbedekking levert tot 2030 circa 30 hectare zonnepanelen op. Technisch gezien is tot 2040 het twee- tot drievoudige mogelijk. Wat op het dak ligt, hoeft niet in het landschap!

Zonneweiden allerlaatste optie
Voor noodzakelijke verdere uitbreiding moet worden gezocht naar geschikte locaties binnen de bebouwde kom, zoals het overkappen met zonnepanelen van parkeerplaatsen en bedrijfsterreinen. Als derde mogelijkheid kan worden gedacht aan voorzieningen langs de rijksweg of de spoorlijn. Als het echt niet anders kan dan ziet de PvdA de nota van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) als een serieuze leidraad. De PvdA vindt dan dat in ieder geval de inwoners van de gemeente kunnen profiteren van de opbrengsten in de vorm van energie en financiën. Ook en vooral zullen dan landschap, biodiversiteit en natuur bepalend moeten zijn voor zowel de locatiekeuze als de omvang van de zonneweides.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl