Nog geen maand geleden stelden we in de gemeenteraad de jaarstukken 2020 vast en afgelopen maandag de eerste tussentijdse rapportage (Turap) 2021 en de perspectiefnota (PPN) 2022.

Verleden, heden en toekomst horen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Besluiten uit 2020 en voorgaande jaren werken door en sommige zaken zijn noodgedwongen uitgesteld omdat 2020 een bijzonder moeilijk jaar is geweest door de Coronapandemie.

De medewerkers van de ABG organisatie hebben heel veel gedaan. Veel aandacht is er uitgegaan naar inwoners, bedrijven en organisaties die te maken hebben gehad met de gevolgen van de coronacrisis. En dit is nog steeds nodig.

Ondanks deze moeilijke omstandigheden is de gemeente niet stil blijven staan. Woningbouwplannen, aanpak van wateroverlast in Rijen en oplevering van OBS De wildschut in Gilze zijn een greep uit de vele mooie dingen die in onze gemeente gebeuren.

We kijken natuurlijk ook verder dan dit jaar. De perspectiefnota geeft een mooie doorkijk naar de toekomst en is de opstap voor de begroting 2022 die we dit najaar gaan vaststellen.
Voor het CDA staat als een paal boven water dat woningbouw één van de topprioriteiten in onze gemeente moet zijn. Starterswoningen, duurdere woningen voor doorstroming en geschikte woningen voor ouderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en nodig om de woningmarkt in beweging te houden. Een groene leefomgeving met veel aandacht voor klimaatadaptatie vinden we daarnaast erg belangrijk.

We maken ons onverminderd zorgen over de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de WMO. De opnamestop bij jeugdbescherming Brabant vinden we zeer verontrustend. Hier moet op zeer korte termijn een oplossing voor komen.

Het CDA heeft bij de behandeling van de PPN aandacht gevraagd voor veiligheid. Politie en Boa’s spelen hierin een belangrijke rol. Op de beschikbare politiecapaciteit hebben we als raad geen invloed op verhoging van Boa-capaciteit kunnen we als raad wel invloed uitoefenen. Daarom heeft het CDA in een motie voorgesteld om het aantal Boa’s voor de ABG gemeenten van 4 naar 6 te brengen. En hierover ook het overleg te voeren met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. De burgemeester heeft de toezegging gedaan om kwaliteit in relatie tot capaciteit te gaan bespreken in ABG verband.

Met ons meedenken of aandachtspunten meegeven: bel op 0616 316 102, mail naar fractievoorzitter@cdagilzerijen.nl of stuur een Facebookberichtje naar @CDAGilzeRijen