De vervanging van sporthal Achter de tuintjes in Gilze wordt 2,5 miljoen euro duurder dan begroot. De te verwachte kosten komen daarmee op ruim 12,5 miljoen euro. Alles is erop gericht de nieuwe sporthal voor de start van het sportseizoen 2025-2026 in gebruik te nemen. Aanleiding voor de nieuwe doorrekening van het project zijn de stijgende bouwprijzen en de langere doorlooptijd, alsook meerdere personele wisselingen en de gestarte ingebruikname van de tijdelijke blaashal. Voor het vervolg van het project investeert de gemeente extra in projectbegeleiding en control.

Tegenvallende investeringskosten
De totale investeringskosten voor de nieuwe duurzame sporthal zijn hoger dan eerder begroot. De investeringskosten zijn de kosten die nodig zijn om de nieuwbouw te realiseren. Denk daarbij aan de snel stijgende bouw- en installatiekosten en de extra uitgaven aan verschillende adviseurs. Tijdens het ontwerpproces zijn er namelijk een paar belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Het gaat om aanpassingen na de presentatie voor welstand en wijzigingen in de constructie ten behoeve van de brandveiligheid. De voorbereidingsfase heeft daardoor meer tijd gekost dan voorzien. Het gevolg is dat er meer interne uren nodig zijn om de begeleiding van de uitvoering van dit project te verzekeren. De hogere bouwkosten betekenen automatisch ook dat er extra leges moeten worden voldaan. Verder is er een extra post opgenomen voor directievoering en toezicht en een post voor onvoorziene zaken tijdens de bouw.

Langer gebruik van tijdelijke sporthal
Vanaf dit voorjaar is de tijdelijke sporthal in gebruik. Omdat de totale doorlooptijd langer duurt, blijft ook de tijdelijke sporthal tot en met juni 2025 langer in gebruik. Dat heeft gevolgen voor de kosten vanwege de langere huurperiode voor de units en het gebruik van het evenementenveld. Voor de tijdelijke sporthal budgetteert de gemeente tevens een additionele post ‘onvoorzien’.

Openbare ruimte
Ook voor de realisatie van de openbare ruimte is er mede vanwege de hoge inflatie aanvullend krediet nodig. Daarnaast waren de kosten eerder te laag ingeschat. Het college wil de openbare ruimte meer vergroenen en heeft een bedrag gereserveerd voor een infiltratievoorziening.

Hoe nu verder?
Het college van B&W heeft de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de hogere kosten en de langere doorlooptijd voor de nieuwe duurzame sporthal in Gilze. Verder bereidt het college een raadsvoorstel voor om de gemeenteraad op 20 november te vragen een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. De dekking hiervoor neemt het college mee in de tweede tussentijdse rapportage 2023 die de gemeenteraad op 13 november behandelt. Voorafgaand aan het raadsvoorstel organiseert het college op 5 oktober een raadsinformatiebijeenkomst om een nadere toelichting te geven.