Het college heeft de meerjarenbegroting 2024-2027 gepresenteerd. De gemeente is financieel gezond. De begroting laat zien hoe de gemeente inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en het hoge voorzieningenniveau in de gemeente wil behouden en te versterken. Samen met inwoners, onze medewerkers in de ABG-organisatie en onze partners in de dorpen en de regio wil het college invulling geven aan de verder ontwikkeling van de gemeente Gilze en Rijen.

Bent u benieuwd naar de begroting van 2024? Bekijk de begroting in 1 oogopslag hoe de gemeente Gilze en Rijen aan haar geld komt en waaraan we dat het komende jaar uitgeven.

Veel werk in uitvoering
Burgemeester en wethouder belichten graag enkele activiteiten uit de begroting.

Het college vindt het belangrijk dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen en rond kunnen komen. “Helaas is dat voor steeds meer mensen lastig. We willen hen sneller en beter helpen. Daarom werken we aan meer bekendheid van de bestaande minimaregelingen en het Budgetcafé én verruimen we de meedoen-regeling.” aldus wethouder Marielle Doremalen.

Ook in 2024 blijft Gilze en Rijen verduurzamen. Wethouder Merijn Scheifes: “We zijn gestart met een wijkgerichte aanpak voor woningisolatie. We richten ons op inwoners met een slecht geïsoleerde woning en bieden hen informatie en ondersteuning. Zo kan iedereen aan de slag om de woning te verduurzamen.”

Gilze en Rijen moet ook een veilige gemeente zijn om te wonen, te werken en te leven. Burgemeester Derk Alssema: “Daarom maken we geld vrij om antwoord te kunnen blijven geven op vraagstukken zoals ondermijning, sociale crisissen en verward gedrag.”

Het veranderende klimaat stelt andere eisen aan het rioolstelsel. “We hebben vaker te maken met extreme warmte en hevige regenbuien. Met name in Rijen moeten we de kans op wateroverlast kleiner maken. We nemen maatregelen om regenwater sneller en op een duurzame manier af te voeren. In Rijen Noord-Oost en Rijen Zuid (militaire wijk) zijn we al gestart met de voorbereiding en deels met de uitvoering van deze maatregelen.”, aldus wethouder Corné Machielsen.

Stijgende kosten, ook voor de gemeente
Dat het leven duurder wordt, merkt ook de gemeente. Inkoop van materiaal en bouwstoffen is duurder en lonen stijgen. Daarom ontkomt de gemeente er niet aan om de gemeentelijke belastingen te indexeren. Door te kiezen voor een indexering van de OZB en de rioolheffing en de afvalstoffenheffing te verhogen, vangt het college gestegen kosten op, houdt het rekening met nieuwe ontwikkelingen en blijft de lastenverhoging voor inwoners beperkt.

Signaal aan Den Haag
De begroting is ook een duidelijke signaal aan Den Haag. Het kabinet stelt vanaf 2026 aanzienlijk minder geld beschikbaar aan gemeenten. Tegelijkertijd blijft het kabinet een beroep doen op de gemeente om veel taken en extra taken uit te voeren. Wethouder Merijn Scheifes (financiën): “In deze begroting vertaalt zich dat in een begrotingstekort voor de jaren vanaf 2026. Onze gemeentelijke financiën zijn vanaf 2026 onvoldoende om het huidige takenpakket uit te voeren. Door dit in de begroting te laten zien, geven we gehoor aan een oproep van VNG om het kabinet te bewegen deze maatregel terug te draaien.”

Begrotingsbehandeling
Het is nu aan de gemeenteraad om de begroting 2024 definitief vast te stellen. De begrotingsvergadering van de gemeenteraad is op maandag 13 november 2023 en begint om 16.30 uur.